Ochrana osobných údajov

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.    Táto politika súkromia a ochrany osobných údajov sa týka osobných údajov, ktoré boli poskytnuté spoločnosti Bóna LABELS s.r.o. prostredníctvom webového sídla, ktorý je dostupný na adrese www.bonalabels.sk

2.    Správcom mojich osobných údajov zbieraných prostredníctvom webového sídla je spoločnosť Bóna LABELS s.r.o. , kontaktná adresa: Považská u. 18, 940 01 Nové Zámky,  IČO: 2022050701  emailová adresa: info@bonalabels.sk., tel.: + 421 35 6420 822, ďalej len „Správca“.

3.    Osobné údaje sú zbierané prostredníctvom webového sídla a spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaniu osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

4.    Správca urobí všetko, aby zaručil  ochranu záujmov osôb, ktorých údaje sú zbierané prostredníctvom webového sídla, a predovšetkým zaručuje, že údaje, ktoré zhromažďuje, pomocou náležite používaných technických a organizačných prostriedkov, sú: spracovávané legálne; zbierané na vyznačené legálne ciele a nie sú ďalej spracovávané iným spôsobom než stanovia tieto ciele; odborne správne a adekvátne k cieľom, na aké sú spracovávané; uchovávané v podobe, ktorá umožňuje identifikovať osoby, ktorých sa týkajú, nie dlhšie než je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov spracovávania, ako aj to, že sú spracovávané spôsobom, ktorý zaručuje zachovanie náležitej bezpečnosti osobných údajov, vrátane ich ochrany pred nepovoleným a nelegálnym spracovávaním, ako aj pred ich stratou, zničením alebo poškodením.

5.    Zohľadňujúc charakter, rozsah, kontext a ciele spracovávania osobných údajov, ako aj riziko porušenia práv alebo slobody osôb, ktorých údaje sa spracovávajú, s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a váhou ohrozenia, Správca zavádza náležité technické a organizačné prostriedky, aby zaručil úroveň bezpečnosti spracovávania osobných údajov adekvátnych k danému riziku; používa predovšetkým technické prostriedky, ktoré bránia, aby neoprávnené osoby mohli získať a upravovať osobné údaje zasielané elektronickým spôsobom.

 

CIEĽ ZBIERANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.    Osobné údaje, ktoré sú zbierané prostredníctvom webového sídla, Správca spracováva na nasledovné účely:

a)    poskytovanie odpovedí na obchodné dopyty

b)     zasielanie obchodných informácií elektronickou cestou

2. Osobné údaje zbierané prostredníctvom webového sídla môže Správca sprístupniť nasledovným subjektom:

poskytovateľom kuriérskych, prepravných, špedičných, poštových služieb, poskytovateľom účtovných, právnych a poradenských služieb, ktoré Správcovi zaručujú účtovnú, právnu a konzultačnú podporu, ako aj poskytovateľom služieb, ktorí Správcovi dodávajú informačné riešenia umožňujúce Správcovi viesť podnikateľskú činnosti, vrátane prevádzky webového sídla, ako aj služieb, ktoré sú prostredníctvom tohto sídla poskytované (predovšetkým dodávatelia softvéru na prevádzku webového sídla, dodávatelia elektronickej pošty a hostingu, ako aj dodávatelia softvéru na riadenie spoločnosti a
poskytovanie technickej pomoci Správcom), s výhradou, že Správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje vybranému dodávateľovi, ktorý koná na jeho príkaz, iba v prípade a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na realizáciu cieľa spracovania osobných údajov, a to v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov a súkromia.

ZÁKLAD SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV A TRVANIE ICH UCHOVÁVANIA

1.    Uvedenie osobných údajov používateľmi webového sídla je dobrovoľné; avšak v prípade neuvedenia osobných údajov – ktoré sú vyžadované vo Formulári obchodného dopytu- , ktoré sú nevyhnutné na udelenie odpovede na dopyt, ako aj na uzatváranie a realizovanie dohôd o poskytovaní služieb – nie je možné poskytnúť odpoveď na zaslaný dopyt.

2.    V prípade spracovávania osobných údajov na účely poskytovania odpovedí na dopyty, Správca spracováva osobné údaje používateľov webového sídla na základe požiadavky daného používateľa webového sídla, ktorého sa dané týkajú, vykonať isté činnosti pred uzatvorením dohody s používateľom webového sídla, ako aj zrealizovať dohody o poskytovaní služieb (článok 6 ods. 1 písmeno b všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

V prípade spracovávania osobných údajov na účely posielania obchodných informácií elektronickou cestou, osobné údaje sa spracovávajú na základe predchádzajúceho súhlasu používateľa webového sídla (článok 6 ods. 1 písmeno a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

3.    Trvanie uchovávania osobných údajov zbieraných prostredníctvom webového sídla Správcu:

a)    V prípade osobných údajov spracovávaných na účely poskytovanie odpovedí na dopyty  – počas nevyhnutného obdobia na vykonanie, vyriešenie alebo ukončenia iným spôsobom dohôd uzatvorených na základe poskytnutia odpovede na dopyt, ako aj do momentu vykonania, vyriešenia alebo ukončenia iným spôsobom dohôd o poskytovaní služieb. Po tomto čase môžu byť údaje uchovávané počas premlčacej lehoty týkajúcej sa požiadaviek a nárokov vyplývajúcich a súvisiacich s týmito dohodami, ktoré môže predložiť Správca voči osobe, ktorej údaje sú spracovávané, alebo ktoré môže predložiť táto osoba voči Správcovi.

b)    V prípade osobných údajov spracovávaných na účely zasielania obchodných informácií elektronickou cestou – do momentu zrušenia súhlasu osobou, ktorej sa dané týkajú, na ďalšie spracovávanie jej údajov na tento účel.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝCH ÚDAJOM, NA ICH OPRAVU AKO AJ INÉ PRÁVA OSÔB, KTORÝCH ÚDAJE SÚ SPRACOVÁVANÉ

1.    Používatelia webového sídla majú právo požiadať Správcu o prístup k svojim osobným údajom (k informáciám o spracovávaných údajov, ako aj dostať kópiu týchto údajov), na ich úpravu (opravenie údajov), odstránenie alebo právo na obmedzenie spracovávania ako aj majú právo podať námietku voči spracovávaniu, a tiež majú právo svoje údaje preniesť k inému správcovi údajov.

2.    Používatelia webového sídla, ktorých údaje spracováva Správca na základe nimi vyjadreného súhlasu, a to na účely zasielania obchodných informácií elektronickou cestou (na základe článku 6 ods. 1 písmeno a. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) majú právo v ľubovoľnej chvíli svoj súhlas zrušiť, bez vplyvu na legálnosť spracovávania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením.

3.    Používatelia webového sídla, ktorých údaje spracováva Správca, majú právo v ľubovoľnej chvíli podať námietku – z príčin súvisiacich s ich špecifickou situáciou – voči spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písmeno e) (verejný záujem alebo úlohy) alebo f) (právne opodstatnený záujem Správu) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Správca v takom prípade nesmie ďalej spracovávať tieto osobné údaje, ibaže dokáže, že existujú vážne oprávnené a opodstatnené dôvody na ich spracovávanie, nadradené voči záujmom, právam a slobode osoby, ktorej sa danú údaje týkajú, alebo dôvody na určenie, vymáhanie alebo obhajobu voči požiadavkám a nárokom.

PRÁVO NA PODANIE SŤAŽNOSTI DOZORNÉMU ORGÁNU

Používatelia webového sídla, ktorých údaje spracováva Správca, majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to spôsobom, ktorý stanovujú predpisy všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ako aj predpisy miestneho práva, predovšetkým ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom je príslušný Úrad na ochranu osobných údajov.

KOLÁČIKY (SÚBORY COOKIES) A PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE

1.    Koláčiky (súbory cookies) sú malé textové informácie uložené v textových súboroch, ktoré zasiela webový server a sú uložené na koncovom zariadení používateľa webového sídla (napr. na pevnom disku počítača, laptopu, či na pamäťovej karte chytrého zariadenia – podľa toho, aké zariadenie používateľ webového sídla používa).

2.    Správca môže spracovávať údaje uložené v koláčikoch (súboroch cookies) počas používania webovej stránky návštevníkmi, a to na nasledovné účely:
a)    identifikácia osôb ako prihlásených užívateľov webového sídla a zobrazovanie ich prihlásenia;
b)    zapamätanie údajov vo vyplnených formulároch obchodných dopytov
c)    prispôsobenie obsahu webového sídla podľa individuálnych preferencií používateľa sídla (napr. týkajúcich sa farieb, veľkosti písma, rozloženia strany), ako aj optimalizáciu používania webového sídla;
d)    vykonávania anonymných štatistík zameraných na skúmanie spôsobov používania webového sídla;

3.    Väčšina v súčasnosti dostupných webových prehliadačov ukladanie koláčikov (súborov cookies) predvolene povoľuje . Každý používateľ môže nastaviť podmienky používania koláčikov (súborov cookies) v nastaveniach svojho webového prehliadača. Znamená to, že používateľ môže napr. čiastočne (napr. dočasne) obmedziť alebo úplne vypnúť možnosť ukladania koláčikov (súborov cookies) – avšak v tomto poslednom prípade to môže mať negatívny vplyv na niektoré funkcie webového sídla.

4.    Nastavenia webového prehliadača týkajúce sa koláčikov (súborov cookies) sú podstatné vzhľadom na súhlas s používaním koláčikov (súborov cookies) naším webovým sídlom – podľa predpisov taký súhlas môže byť vyjadrený aj prostredníctvom nastavení webového prehliadača. V prípade, ak s tým nesúhlasíte, musíte príslušne zmeniť nastavenia vášho webového prehliadača týkajúce sa koláčikov (súborov cookies).

5.    Správca spracováva aj údaje súvisiace s používaním webového sídla (IP adresa, doména) na vytváranie štatistík, ktoré sú nápomocné pri správe webového sídla. Tieto údaje majú sumárny charakter a neobsahujú identifikačné vlastnosti osoby, ktorá navštívi webové sídlo, a Správca ich ani neposkytuje tretím stranám.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.    Vo webovom sídle môžu byť zverejnené odkazy na iné webové sídla a stránky. Správca odporúča, aby ste sa po otvorení inej webovej stránky oboznámili s politikou ochrany osobných údajov a súkromia danej stránky. Správca vyhradzuje, že táto politika ochrany osobných údajov a súkromia sa týka výhradne webového sídla, ktoré je dostupné na adrese: www.bonalabels.sk

2.    Správca využíva technické a organizačné prostriedky, ktoré zaručujú ochranu spracovávaných osobných údajov, príslušne podľa ohrození, rizík a kategórií chránených údajov, predovšetkým chráni údaje pred ich sprístupnením neoprávneným a nepovolaným osobám, pred ich krádežou, pred nelegálnym spracovávaním, tzn. spracovávaním s porušením platných predpisov, ako aj pred ich zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.